Privacyverklaring

Bij VA-Flexprojecten B.V. hechten we veel waarde aan het vertrouwen dat jein ons schenkt. Daarom is het onze topprioriteit om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Op 25 mei is de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Vordering Persoonsgegevens) verandert.

Dit betekent:

 • een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande rechten met betrekking tot de privacy;
 • een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande rechten met betrekking tot de beveiliging van jouw gegevens;
 • een verbetering van de bescherming van jouw persoonlijke informatie.

VA-Flexprojecten B.V., gevestigd aan Angelenweg 1415349 TG Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.va-flexprojecten.nl
Angelenweg 141
5349 TG Oss
Tel: 0682484419

John Arends is de Functionaris Gegevensbescherming van VA-Flexprojecten B.V. Hij is te bereiken via info@va-flexprojecten.nl.


BESCHRIJVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Persoons gegevens die wij verwerken
VA-Flexprojecten B.V. zal van flexwerkers, inleners, leveranciers en medewerkers persoonsgegevens verwerken doordat de ze gebruik maken van onze diensten en/of zij deze zelf aan ons hebben verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij met name verwerken:

Flexwerkers

 • NAWTE;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Kopie Paspoort/ID;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Correspondentie met Uitzendkrachten;
 • Uitzendovereenkomst(en);
 • FinanciĆ«le gegevens waaronder bankrekeningnummer, salarisafspraken, inhoudingen daarop, vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaves, loonheffingsformulieren;
 • Gegevens over bruikleen;
 • Handtekening;
 • Gegevens ziekmeldingen;
 • Verlofgegevens.

Inleners/Opdrachtgevers

 • NAWTE;
 • Factuurgegevens;
 • Inloggegevens.

Eigen medewerkers

 • Zie *Flexwerkers;
 • Inloggegevens en namen gebruikers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VA-Flexprojecten B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • VA-Flexprojecten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens waar wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VA-Flexprojecten B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze worden dan ook niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
VA-Flexprojecten B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VA-Flexprojecten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

VA-Flexprojecten B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Technische en organisatorische maatregelen

 • VA-Flexprojecten B.V. zorgt voor een logische toegangscontrole tot de systemen waarop persoonsgegevens worden verwerkt, gebruikmakend van wachtwoorden;
 • Wij zorgen voor beveiliging van externe netwerkverbindingen via een firewall;
 • Wij werken met een NAS (Network Attached Storage)schijf die is voorzien van een netwerkaansluiting. Hierdoor zijn bestanden die op de NAS staan alleen beschikbaar voor gebruikers binnen ons netwerken ook alleen toegankelijk door gebruik van wachtwoorden;
 • Wij zorgen ervoor dat alle software, browsers, virusscanners en operating systems up-to-date worden gehouden en dat alle oplossingen voor beveiligings- maatregelen onmiddellijk worden geĆÆnstalleerd;
 • De personen die de persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Arie Hendriks (onze Functionaris Gegevensbescherming) en die toegang hebben tot de persoonsgegevens begrijpen het belang van informatiebeveiliging en houden zich aan de getroffen maatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VA-Flexprojecten B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jouw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Geheimhouding
Op alle informatie die VA-Flexprojecten B.V. ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien de flexwerkers, inleners, leveranciers en/of medewerkers voorafgaande uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om informatie aan derden te verstrekken of bij wettelijke contractuele verplichtingen die bepalen dat de informatie gedeeld dient te worden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john@va-flexprojecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VA-Flexprojecten B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VA-Flexprojecten B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via john@va-flexprojecten.nl